TURKİSH LANGUAGE

1. Hafta 
Genel Dil Kültürü: Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Noktanın kullanıldığı yerler. 

2. Hafta 
Genel Dil Kültürü: Dil-düşünce, dil-millet, dil-kültür bağlantısı; kültürün tanımı. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Virgülün kullanıldığı yerler. 

3. Hafta 
Genel Dil Kültürü: Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması; yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız). 
Metin Yazım Şekilleri: Dilekçe. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Noktalı virgülün kullanıldığı yerler. 

4. Hafta 
Genel Dil Kültürü: Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi. 
Metin Yazım Şekilleri: Öz geçmiş 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Büyük harflerin kullanıldığı yerler. 

5. Hafta 
Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar 

6. Hafta 
Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman-Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Divanü Lûgati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Yunus Emre, Ali Şir Nevaî, Muhakemetü’l-Lûgateyn. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 

7. Hafta 
Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Yeni Türkçe, Modern Türkçe. Türkçenin Lehçeleri (Çuvaşça, Yakutça, Halaçça), Türkçenin Şiveleri (Azerbaycan Türkçesi, Kazak Türkçesi, Gagavuz Türkçesi, Özbek Türkçesi, Tatar Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Karakalpak Türkçesi, Başkurt Türkçesi, Yeni Uygur Türkçesi, Nogay Türkçesi, Altay Türkçesi, Hakas Türkçesi, Tuva Türkçesi), Ağız. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, dil bilimi (Ses bilgisi, kök bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi). 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 

8. Hafta 
Dilbilgisi: Ses Bilgisi (Fonetik). Türkçedeki sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin genel ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, kelime vurgusu. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Birleşik kelimelerin yazılışı. 

9. Hafta 
Dilbilgisi: Ses Bilgisi (Fonetik) Ses hadiseleri; ses türemesi, ses düşmesi, ünlü değişmesi, benzeşme. Türkçe kelimelerdeki başlıca ses uyumları (Kalınlık-incelik uyumu, düzlük- yuvarlaklık uyumu, ünsüz uyumu) 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 

10. Hafta 
Y A R I Y I L  İ Ç İ   S I N A V I 

11. Hafta 
Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: “Ki” bağlacı ve “ki” aitlik ekinin yazılışları. 

12. Hafta 
Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Sıfatlar, zarflar. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: İki nokta üst üste. 

13. Hafta 
Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Edatlar, fiilimsiler. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Mı, mi, mu, mü soru edatının yazılışı. 

14. Hafta 
Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Fiiller; fiil çekimleri, fiil kipleri, fiillerde kişi. Ek fiil, fiillerin birleşik çekimi, fiillerde çatı. Yapılarına göre fiiller, yardımcı fiiller, birleşik fiiller. 
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları. 
İmlâ ve Noktalama Çalışmaları: Da, de bağlacının yazılışı.

KAYNAK ESERLER
*YAZIM KILAVUZU; TDK Yayınları, Ankara, 2005. 
*TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005. 
*KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep; GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet B.; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yay., Ankara, 2001. 
*ERGİN, Prof. Dr. Muharrem; TÜRK DİL BİLGİSİ, Bayrak Yay., İstanbul, 1999.